Skip to main content
Icon Contact

ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบริษัทและหลักการของ motan

ความยั่งยืนหยั่งรากลึกในปรัชญาบริษัทของ motan มาอย่างยาวนาน เราดำเนินงานในหลากหลายด้าน

 

พลาสติกไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ทราบกันดีว่า ในหลายกรณีพลาสติกเป็นเพียงคำตอบเดียวในตอนนี้สำหรับการค้นหาโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและประหยัด อย่างไรก็ตาม ความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคและการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันแร่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และลูกค้าประเภทนี้ก็เป็นลูกค้าของเราด้วย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์รอบข้างในอุตสาหกรรมพลาสติก เราสร้างผลิตภัณฑ์ในสาขาที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตพลาสติกและผู้แปรรูปพลาสติก ดังนั้นเราจึงมีจุดเชื่อมต่อโดยตรงที่มีหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก

 

ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญสำหรับเรา เราตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเรา การจัดการการใช้ทรัพยากรของเราอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของ motan เป็นจุดมุ่งเน้นของการพัฒนาต่อไป ซึ่งหมายถึง การลดการสูญเสียพลาสติกในระหว่างกระบวนการผลิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรของเราโดยการออกแบบสถานที่ผลิตและอาคารที่ประหยัดพลังงาน และการนำพลังงานที่ปล่อยออกมาในระหว่างการแปรรูปพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระดับประเทศและระดับสากล เราทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงานอย่างแข็งขัน การจ่ายค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลและการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่เราต้องทำ เราเคารพองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization, ILO) และหลักการขององค์การนี้ ในฐานะนายจ้างที่มีพนักงานกว่า 500 คนทั่วโลก เราสนับสนุนพนักงานของเราในด้านสุขภาพ การศึกษา และการคุ้มครอง/การปกป้องแรงงาน และมีส่วนร่วมเกินกว่าขอบเขตของบริษัทโดยการดำเนินงานในเครือข่ายของเราและมูลนิธิ motan

 

 

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถจัดการกับวัตถุดิบได้ดี เช่น เม็ดพลาสติก เกล็ดพลาสติก หรือผงพลาสติกรีไซเคิล เมื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราคำนึงถึงวัสดุใหม่ๆ สำหรับอนาคต ซึ่งในขณะนี้กำลังมีการค้นคว้าวิจัยและการทดสอบการใช้งานทางอุตสาหกรรม

เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นโอกาสที่ทำให้เราอยู่ในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำที่สามารถแปรรูปวัสดุได้อย่างมีคุณภาพสูงและพิถีพิถัน ประหยัดพลังงาน และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตที่สูงโดยไม่มีการสูญเสียวัสดุในระหว่างกระบวนการผลิต

เราเป็นพันธมิตรของโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนที่มีชื่อว่า Blue Competence Blue Competence เป็นโครงการริเริ่มของสมาคมอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล (VDMA) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการสร้างเครื่องจักรกลและโรงงาน และเผยแพร่โซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมสาขานี้ด้วย ด้วยการเป็นพันธมิตรนี้ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการความยั่งยืน 12 ประการสำหรับการสร้างเครื่องจักรกลและโรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ